Bedrijfsovername

bedrijfsovernameDe financiering van een bedrijfsovername eist een specifieke aanpak.
In dit kader is het belangrijk om te weten dat banken en andere financiers in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in de vraag of sprake is van een management buy in, een management buy out of een strategische overname door een bestaande onderneming.
Er is namelijk een groot verschil in de slagingspercentages tussen deze drie categorieën en dat zien wij vertaald in de bereidwilligheid om financiering te verstrekken, afgezien van de financiële soliditeit van de koper.

Essentiële vragen die in een kredietmemorandum ter financiering van een bedrijfsovername moeten worden beantwoord zijn:

1. Welke competenties heeft de overnemer om de overname tot een succes te maken? Dat dient uiteraard te blijken uit het CV van de ondernemer en uit zijn of haar prestaties als ondernemer.

2. Om welke reden staat de betreffende onderneming te koop? Hier past een meer dan gemiddeld kritische beoordeling.
Waarom zou een ondernemer afscheid willen nemen van een succesvolle onderneming? Uiteraard zijn er legio legitieme redenen te bedenken, zoals opvolgingsproblematiek, belangrijke investeringen waarvoor de ondernemer zich geplaatst ziet enz. Het is van doorslaggevend belang dat reeds in de allereerste fase de vraag wordt gesteld naar de motivering om te verkopen.

3. De “logica” achter de overname. Sluit de over te nemen onderneming aan bij de expertise van de overnemende partij? Welke constructie wordt er gekozen voor de overname zelf: aandelentransactie, activa-passiva transactie, juridische fusie? Welke synergetische voordelen kunnen er door de overname bereikt worden?

4. Wat zijn (in zeer beknopte vorm) de uitkomsten van het due diligence onderzoek? Op welke wijze wordt omgegaan met de daarin aan het licht gekomen gebreken, tekortkomingen en risico’s? Uit deze analyse moet blijken of u als overnemende partij over voldoende kritisch vermogen beschikt en of u de overname niet teveel door “een roze bril bekijkt “. Worden sluitende garanties gegeven door de verkopende partij?

5. Is de overeengekomen overnameprijs van de onderneming redelijk? Welk deel daarvan kan de koper zelf inbrengen en welk deel is de verkoper bereid aan de koper te lenen, in de vorm van een achtergestelde lening bijvoorbeeld.

Omdat de risico’s bij de overname van een gehele onderneming in het algemeen groter zijn dan wanneer een ondernemer een investering doet die in de lijn ligt van zijn gebruikelijke activiteiten, zullen door financiers hogere eisen worden gesteld aan de kredietvrager.
Finance Partner kan u daarover adviseren en vrijblijvend een quickscan uitvoeren naar de haalbaarheid van de financieringsbehoefte.

Start en typen en druk op Enter om te zoeken