Crowdfunding

crowdfundingCrowdfunding heeft, dat zal u als ondernemer niet zijn ontgaan, de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Finance Partners heeft diverse ondernemers begeleid bij een succesvolle financiering via deze weg.
Crowd funding is een interessant alternatief voor bancaire financiering en komt met name in aanmerking in de volgende situaties :

1. De bank is niet bereid tot financiering van het (gehele) bedrag dat benodigd is.
2. U wilt de exposure benutten die met Crowd Funding kan worden gerealiseerd.

Een interessant “ neveneffect” van Crowd Funding is de publiciteit die wordt gegenereerd en de mogelijke marketing-effecten die daaruit voortkomen.
Afhankelijk van de aard van het Crowd Fund en het netwerk van potentiële investeerders kan de
financiering leiden tot het in contact komen met een nieuwe cliëntenkring en/of partijen die voor de ondernemer van nut kunnen zijn.

Momenteel zijn meer dan 120 fondsen actief en het is goed te beseffen dat er grote verschillen zijn in benadering en kwaliteit.
Finance Partners heeft met een aantal belangrijke partijen ervaring opgedaan en kan u adviseren bij de keuze.

Vormen van Crowd Fund-financiering

Er wordt inmiddels een groeiend aantal financieringsvormen aangeboden. Hieronder een aantal opties :

1. De “klassieke lening” met lineaire aflossing en een vast rentepercentage.
2. De converteerbare lening, waarbij de lening na verloop van tijd kan worden omgezet in aandelenkapitaal
3. De lening met uitgestelde aflossing. Daarbij kan de eerste aflossing tot 12 maanden worden uitgesteld.
4. De “ Bullet loon” waarbij de gehele aflossing plaats vind aan het eind van de looptijd.
5. Eigen vermogen. De crowd funders krijgen hierbij, via een aparte rechtspersoon , een economisch en juridisch belang in de onderneming.

Uiteraard is de vergoeding die moet worden betaald mede afhankelijk van de mate van risico die wordt gelopen.Onder overigens gelijke omstandigheden zal de rentevoet voor een Bullet loan hoger liggen dan die voor een klassieke lening.

Enkele nadelen

Hoewel Crowd Funding een steeds belangrijker financieringsinstrument wordt, zijn er ook nadelen aan verbonden. De meest in het oog springende zijn :

1. Een hogere rentevergoeding ten opzichte van bancaire financiering.
2. Wanneer de ondernemer in gebreke blijft met rente-en aflossingsbetalingen is het afbreukrisico aanzienlijk groter dan wanneer sprake is van , bijvoorbeeld bancaire financiering.
3. De ondernemer geeft informatie prijs die hij wellicht liever voor zich zou houden.

Resumerend

Crowd Funding heeft ook in Nederland definitief een plaats verworven in het grote aanbod van financieringsmogelijkheden. Mits een goede afweging plaats vindt,zijn er voor ondernemers interessante nieuwe mogelijkheden om hun plannen te financieren. Dankzij persoonlijke contacten bij fondsen met uiteenlopende kenmerken kunnen wij u begeleiden bij het vinden van de juiste partij en bij het schrijven van de “pitch” die bij potentiële investeerders interesse voor uw project moet wekken.

Omdat wij regelmatig vragen ontvangen over de werking van Crowd Funding geven wij elders op deze site een uitgebreide toelichting op de procedure en op de kwaliteitsverschillen tussen de fondsen.

Start en typen en druk op Enter om te zoeken