Debiteuren

debiteurenBij factoring neemt de factormaatschappij de inning van debiteuren over van de onderneming. De betalingen worden door cliënten gestort op een bankrekening waarover de factormaatschappij het beheer voert.

De factormaatschappij betaalt direct zodra de factuur verzonden is aan de ondernemer een bedrag dat over het algemeen ligt tussen de 80 en 95% van de factuurwaarde. Aangezien dit in de regel aanmerkelijk meer is dan de bank bereid is te financieren op de als zekerheid verstrekte debiteuren is deze vorm van financieren voor veel ondernemers aantrekkelijk.

De kosten van factoring zijn echter bijna altijd aanzienlijk hoger, mede als gevolg van de omstandigheid dat de factormaatschappij een belangrijk deel van de administratie en de incasso van uw debiteuren overneemt.

Overigens is aan een overeenkomst met een factormaatschappij bijna altijd een kredietverzekering verbonden.

Cliënten die door de kredietverzekeringsmaatschappij niet worden geaccepteerd, zullen door de factormaatschappij ook niet bevoorschot worden.

Uiteraard fluctueert de kredietverlening mee met de facturering en de inning van de gefactureerde bedragen. Wanneer een factuur wordt verzonden voor een bedrag van €100,00 ontvangt de ondernemer, bij een vastgesteld voorschotpercentage van 85%
€85,00. Wanneer de cliënt vervolgens € 100,00 betaalt aan de factormaatschappij wordt het voorschotbedrag weer verlaagd met €85,00. De liquiditeit is dan met €15,00 toegenomen.

American Factoring

American factoring is een gespecialiseerde vorm van factoring waarbij u zelf kan bepalen welke debiteuren en welke facturen u aanbiedt aan de factormaatschappij. Daarbij wordt de vordering aan de financier verkocht die daarop een bedrag uitbetaalt dat kan oplopen tot 100% van de waarde van de factuur, onder aftrek van de factorfee.
Deze vorm van financiering kan aantrekkelijk zijn wanneer een beperkt aantal cliënten zorgt voor een groot deel van de omzet en met name wanneer deze cliënten lange betaaltermijnen hanteren. U kunt hierbij denken aan multinationals die de mogelijkheid hebben om hun betalingsvoorwaarden eenzijdig aan hun leveranciers op te leggen.
De kosten van deze financieringsvorm zijn echter wel hoog. U kunt daarbij denken aan percentages oplopend tot 6% over de waarde van de factuur, exclusief de rente die in rekening wordt gebracht.
Bij een lage brutomarge zal dit financieringsinstrument dan ook geen realistische optie zijn.

Start en typen en druk op Enter om te zoeken