Persoonlijke borgstelling bij zakelijke financiering acceptabel?

 In Nieuws

Persoonlijke borgstelling naast zakelijke zekerheden

Een persoonlijke borgstelling, af te geven door de ondernemer, is  vaak het sluitstuk van een financieringsofferte.
Bijna altijd zijn dan al diverse activa van de onderneming als zekerheid verstrekt en komt daarbovenop dus nog die persoonlijke borgstelling.
Dat leidt nog wel eens tot ongenoegen en irritatie bij onze cliënten; “Waarom moet ik mij persoonlijk verbinden als ik al zoveel zekerheden heb afgegeven?”. 

Vaak zal het antwoord van de bank zijn dat er een persoonlijk commitment van de ondernemer moet zijn. ”In hoeverre gelooft u zelf in uw plan en bent u bereid zich daar persoonlijk aan te verbinden?”

. Wij krijgen vaak de vraag van onze cliënten of zij een dergelijke aanvullende voorwaarde moeten accepteren.

Wel of niet acceptabel?

Zoals zo vaak is ook hier het 
antwoord: “Het hangt er van af”. Hieronder enkele overwegingen die u kunt 
meenemen bij het al dan niet accepteren van  een persoonlijke borgstelling :

1. Heeft u een langdurige succesvolle relatie met de betreffende bank?
2. Ligt de solvabiliteit van de onderneming ruimschoots boven de norm die
 de bank hanteert?
3. Is de prognose zodanig onderbouwd dat het risico op in gebreke blijven 
 ten aanzien van rente en aflossingen minimaal is?
4. Is de omvang van  de reeds verstrekte zekerheden meer dan 1,5 keer het bedrag dat 
 aan financiering wordt verschaft?
Kunt u bovenstaande vragen met “ Ja” beantwoorden, dan kunnen er vraagtekens worden gezet bij de vraag om een persoonlijke borgstelling af te geven.

Wanneer echter :

U voor het eerst zaken doet met de betreffende bank (en er dus nog geen “track record” van u is opgebouwd).
Sprake is van een borgstellingskrediet.
U een relatief jonge onderneming heeft (minder dan 5 jaar geleden opgericht).
De bancaire financiering relatief omvangrijk is ten opzichte van het balanstotaal.
De verstrekte zekerheden niet geheel voldoen aan de bancaire vereisten,

ligt het verstrekken van een aanvullende zekerheid in de vorm van een borgstelling meer in de rede.

Bovenstaande overwegingen zijn beslist niet uitputtend, er zijn meer 
argumenten denkbaar die bij de besluitvorming een rol kunnen spelen. Maar het mag duidelijk zijn dat beantwoording van de vraag “Wel of geen persoonlijke borgstelling ?”afhankelijk is van de specifieke situatie.Finance Partners kan u helpen bij die beoordeling en bij de gesprekken daarover met de financier.

Wat is een realistisch borgstellingbedrag?

Voor wat betreft de hoogte van de borgstelling hanteren banken uiteenlopende standpunten. Er zijn banken die menen dat de borgstelling vooral een “symbolische” waarde heeft. Om die reden kunnen zij bijvoorbeeld bij een krediet van €1.000.000,-. een borgstelling van maximaal €50.000,-. vragen.

De volgende overweging ligt daaraan ten grondslag: Diverse keren hebben wij bankiers horen zeggen dat de borgstelling mede bedoeld is om de ondernemer aan hun kant te krijgen wanneer de financiering op een debâcle uitdraait en de debiteuren en andere zekerheden moeten worden uitgewonnen. Wanneer er dan geen financiële druk is, kan de ondernemer licht afhaken en de bank met de brokstukken laten zitten. Een persoonlijke borgstelling geeft dan letterlijk en figuurlijk extra zekerheid dat de ondernemer zich ook in die situatie nog zal inspannen om de schade voor de bank te beperken.

Kan de borgstelling na verloop van tijd opgeheven worden?

Na verloop van tijd, meestal enkele jaren na verwerving van de financiering, is het wenselijk om de voorwaarden voor kredietverlening te evalueren.Dan kan ook de noodzaak van een persoonlijke borgstelling worden heroverwogen. Dit blijkt door ondernemers nog wel eens vergeten te worden.Maar wanneer de resultaten en de ontwikkeling van het eigen vermogen daarvoor de ruimte scheppen is ook deze voorwaarde opnieuw onderhandelbaar.

Recommended Posts

Start en typen en druk op Enter om te zoeken